Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Ceglarska

dr Anna Ceglarska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, doktor nauk prawnych ze specjalnością historia doktryn politycznych i prawnych. Obecnie asystent w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ.

Zainteresowania Naukowe:

- myśl polityczna starożytnej Grecji (bardzo starożytnej, z czasów Achillesa)

- występowanie tejże myśli w literaturze (czyli „Achilles wstał i powiedział….”)

- wpływy mitów na kształtowanie się polityki (czyli jakie znaczenie miały słowa Achillesa)

- dydaktyka (dlaczego wszyscy powinni słyszeć o tym, co Achilles powiedział)

Zainteresowania prywatne: 

Tolkien (cała twórczość)

Gwiezdne Wojny (stara twórczość)

Anna Ceglarska, PhD, is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, and currently an assistant at the Department of History of Political and Legal Doctrines. In 2017, she was awarded the degree of Doctor of Laws, specializing in the history of political and legal doctrines, after defending her dissertation, entitled “Pre-Socratic Greece from Homer to Herodotus. Towards social pluralism and the idea of a mixed state”. Her research interests include ancient political thought and matters related to the influence of broadly understood myth and fiction in shaping political consciousness and law, as well as their role in legal education. She is the author of the monograph "Politics and Justice in pre-Socratic Greece" (Wolters Kluwer, Warsaw 2019), as well as several articles and monograph chapters (see below).

Her personal interests include fantasy literature (especially the works of J.R.R. Tolkien) and space opera movies (Star Wars - the old trilogy).

 

Monografie
Polityka i Sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

 • Wspólnota i jednostka – rola bohatera w kształtowaniu się podmiotowości [w:] "Suwerenność, autonomia i podmiotowość", red. P. Dąbrowski, D. Szpoper, Sopot 2023, s. 67-78;
 • Początki idei społeczeństwa obywatelskiego w poezji Tyrteusza [w:] „Społeczeństwo obywatelskie: historia, teoria, praktyka”, red. R. Kania, M. Kazimierczuk, Warszawa 2021, s. 34-52;
 • Historia magistra... starożytnych spotkania z Herodotem [w:] „W kręgu doktryn politycznych i prawnych: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu”, red. R. Antonow, Ł. Machaj, M. Marszał, M. Sadowski, T. Scheffler. Wrocław 2020, s. 103-115;
 • Degeneracja, cykl czy linearność: Hezjodowa koncepcja czasu [w:] „Między czasem a bezczasem”, red. B. Kuklińska, M. Gudowska, Lublin 2019 s. 11-24;
 • Praca, natura i bogowie – koncepcja codzienności według Hezjoda [w:] „Życie codzienne w antycznej i średniowiecznej Europie – wybrane zagadnienia”, red. A. Żuchowska, K. Bałękowski, Lublin 2016, s. 74-87;
 • Kim są homeryccy władcy? [w:] „Historia, polityka, prawo – filozoficzne refleksje nad tym, co społeczne”, red. K. Bałękowski, P. Wiatr, D. Litwin-Lewandowska, Lublin 2016, s. 36-49;
 • Prawodawcy w starożytności: Drakon i Solon [w:] „Jednostka i Zbiorowość – relacje na przestrzeni dziejów”, red. A. Orzełek, K. Jakimowicz, A. Sykała, Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej, Lublin 2015, s. 6-21;
 • Pojęcie sprawiedliwości w twórczości Hezjoda [w:] „Idee i wartości w języku, historii i kulturze”, red. I. Matusiak-Kempa, A. Naruszewicz-Duchlińska, Instytut Filologii Polskiej UWM, Olsztyn 2015, s. 33-42;

 • Ogólnopolskie Zjazdy Katedr Historii Doktryn Politycznych (od 2017 r.)
 • Redeeming tales and fiction in political education: case of Lucian of Samosata - International Conference of Young Researchers “Legal Science in Practice": Hope of legal science 2021, Pilzno, 26.11.2021;
 • The Role of Tales in Shaping the Political Life - International Conference „Over the Horizon: Comparative Perspective on Literature", Londyn 1-3. 06. 2019;
 • The Search for Prudence in Jurisprudence: Contemporary Legal Debate in Poland (and Europe) - XIVth CEENJ Conference, Bratysława 12-13. 09.2019 (wspólnie z dr hab. Iwoną Barwicką-Tylek);
 • O problemach mitu współczesnego - „Między mitem a człowiekiem. Percepcja mitologii przez wieki", Katowice 31.05.2019;
 • ​Machiavelli’s Speculum: Between Magic and Science - International Conference „Mirror, Mirror: Perceptions, Deceptions, and Reflections in Time”, Londyn 10.03.2018 (wspólnie z dr hab. Iwoną Barwicką-Tylek);
 • Prawo jako sposób ochrony przed złem - II Demonological conference ‘Deliver us form evil… Apotropaic Customs and Objects in the Civilisations of the World’, Kraków, 5-7.05.2017;
 • Thermopylae- the battle and the myth - International Conference „The Place of Memory and Memory of place”, Kraków 10-11.06.2016;
 • ‘Hellenes should rule barbarians, but not barbarians Hellenes’- nationalism and xenophobia in ancient Greek tragedies - Międzynarodowa konferencja naukowa „Racism, Nationalism and Xenophobia”, Warszawa, 17-18.03.2016;
 • Prawno- etyczny aspekt postaci Golluma - Ogólnopolska konferencja naukowa „„…dzieło zasadniczo religijne i katolickie”? Teologia, światopogląd i świat wartości w twórczości J. R. R. Tolkiena”, Lublin, 1-2.03.2016;
 • Makiawelizm Kronosa- przedstawienie boga w dziełach Hezjoda - „Dobro i zło w świecie starożytnym”, Poznań, 15-16.12.2016;
 • Choroba w antyku: wykluczenie praktyczne czy ideologiczne? podczas Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura wykluczenia? Choroba jako wykluczenie”, Kraków, 13-15.11.2015;
 • Kim jest ‘barbarzyńca’- starożytni Grecy w zderzeniu z innością - Międzynarodowa konferencja naukowa „Pytania o inność”, Cieszyn, 15.12.2015

Hasła Słownikowe

Autorka haseł w "Słowniku Historii Doktryn Politycznych", t. 6 z Suplementem, red. K. Chojnicka, M. Jaskólski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015: 

 • Utylitaryzm; ​​
 • Toynbee, Arnold Joseph;
 • Empiryzm;
 • Seidler,  Grzegorz Leopold
 • beneficjentka grantu NCN "MINIATURA-5" w związku z działaniem naukowym "Rola mitu i fikcji w edukacji prawno-politycznej"
 • współorganizatorka konferencji "Dziedzictwo prawne. Idee, badania, edukacja" 26-28.05.2021
 • członkini zespołu Critical Heritage Studies Hubhttps://crihestu.id.uj.edu.pl/