Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rosjanin. Łomonosow jako zjawisko polityczne

prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

W 2020 roku, nakładem wydawnictwa Wolter Kluwer, ukazała się najnowsza monografia autorstwa prof. Krystyny Chojnickiej.

W publikacji zaprezentowano sylwetkę XVIII-wiecznego uczonego i poety Michała Łomonosowa – postaci niezwykle barwnej, wielowymiarowej i w wielu przypadkach dwuznacznej, przedstawiciela trendów modernizacyjnych, a jednocześnie wiernego chwalcy autokratycznej władzy, który w Rosji cieszy się niesłabnącą sławą. Dziedzictwo literackie i naukowe Łomonosowa zaprezentowane zostały w kontekście późniejszego procesu mitologizacji jego osoby w Rosji, a także analizy funkcji politycznych, w jakich wykorzystywano ją w kolejnych etapach historii. Autorka podjęła się sformułowania odpowiedzi na pytania: kim był Łomonosow, jakie były jego czasy i jego środowisko, a przede wszystkim – jaka była i jest Rosja, w której Łomonosow stanowi niezmienny wzór Rosjanina.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Antyczna filozofia dziejów

dr Marcin Tomasiewicz

dr Marcin Tomasiewicz

W 2020 roku ukazała się monografia autorstwa Marcina Tomasiewicza pt.: Antyczna filozofia dziejów.

Ze wstępu:

Poszukując klucza do rozumienia dziejów, Ortega y Gasset sformułował myśl, iż człowiek nie ma natury, ale ma historię. Innymi słowy tym, czym natura jest dla rzeczy, tym też dla człowieka jest historia. Od razu uderza uniwersalny charakter tej opinii. Zachowuje ona swoje znaczenie, ilekroć mówi się o człowieku, jego dokonaniach, rozumieniu siebie i świata. A chociaż możemy ją odnieść właściwie do każdej dziedziny humanistyki, to w sposób szczególnie doniosły zdaje się ona potwierdzać na gruncie filozofii dziejów. Jeśli bowiem zasadnicza problematyka dotycząca egzystencji ludzkiej dotyka zagadnienia sensu i celu życia, to w takim razie analogiczne pytania powinny być postawione w stosunku do historii. (...) W niniejszej książce autor proponuje prześledzenie refleksji historiozoficznej w czasach antycznych. Skupi się na przedstawieniu kluczowych dla tej materii zagadnień, aż do czasów Augustyna z Hippony, którego postać wieńczy myśl patrystyczną na Zachodzie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 11/2018, zeszyt 3

Po raz kolejny w grudniu ubiegłego roku ukazał się zeszyt Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa (11/2018, zeszyt 3), poświęcony zagadnieniom związanym z doktrynami polityczno-prawnymi, redagowany m.in. przez pracowników naszej Katedry: dr hab. Iwonę Barwicką-Tylek oraz dr Agnieszkę Czarnecką.

W zeszycie znalazły się artykuły zarówno w języku polskim jak i angielskim, autorstwa pracowników naukowych związanych z ośrodkami w Toruniu, Płocku, Rzeszowie oraz Krakowie, w tym i pracowników naszej Katedry: dr hab. Iwony Barwickiej-Tylek, dr Anny Ceglarskiej oraz dr Agnieszki Czarneckiej.

Więcej informacji oraz teksty artykułów można odnaleźć na stronie czasopisma:

http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-3-2018/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przestrzenny wymiar prawa

red. M. Dudek, P. Eckhardt, M. Wróbel

red. M. Dudek, P. Eckhardt, M. Wróbel

W grudniu 2018 r. nakładem wydawnictwa Nomos ukazała się książka Przestrzenny wymiar prawa pod redakcją dr Michała Dudka i Marcina Wróbla z Katedry Socjologii Prawa oraz Piotra Eckhardta, doktoranta Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych.

Początkowe rozdziały poruszają zagadnienia uniwersalne. W dalszej części książki autorzy podejmują rozważania nad przestrzennymi aspektami prawa obowiązującego poza Polską. Końcowe rozdziały traktują o konkretnych zjawiskach i regulacjach w Polsce. Analizy wymienionych zagadnień prezentują nowe możliwości badawcze wiążące się z byciem bardziej świadomym i wrażliwym na przestrzenne uwikłanie prawa.

"Przestrzenny wymiar prawa" jest pierwszą w Polsce pracą zbiorową poświęconą zagadnieniom związanym z geografią prawną. Autorzy łączą różne podejścia badawcze i zainteresowania oraz czerpią inspiracje i narzędzia analizy nie tylko z samej geografii prawnej, lecz także z innych dyscyplin oraz nurtów nauk społecznych i humanistyki traktujących o przestrzeni i miejscach.

(z opisu wydawcy)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polityka i sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej

Anna Ceglarska

Anna Ceglarska

W listopadzie 2018 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja dr Anny Ceglarskiej pt.: Polityka i Sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej.

Książka ta jest pierwszą na polskim rynku publikacją opisującą idee polityki i sprawiedliwości w Grecji przedsokratejskiej, ze szczególnym naciskiem położonym na genezę i ewolucję pojęć związanych z państwem i prawem, a także początki kształtowania się ustroju mieszanego.

W książce zostały zanalizowane dzieła czterech greckich mędrców (a zarazem literatów) obrazujące proces rozwoju myśli polityczno-prawnej.

Uwzględnienie w publikacji wątków prawno-politycznych pojawiających się w czasach przedsokratejskich pozwoliło na szerszą refleksję dotyczącą współczesnych problemów, przede wszystkim na konieczność odejścia od pozytywistycznego formalizmu. Podkreślono, że sam podział kompetencji, niezależność instytucji oraz formalnie obowiązujące przepisy nie są jedynym wyznacznikiem istnienia państwa prawa ani trójpodziału władzy.

(z opisu wydawcy)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obywatel - NIE idiota. Myślenie polityczne dla początkujących

Iwona Barwicka-Tylek

Iwona Barwicka-Tylek

24 listopada 2017 nakładem krakowskiego wydawnictwa JAK ukazała się książka dr hab. Iwony Barwickiej-Tylek pt.: Obywatel - NIE idiota, stanowiąca pierwszy tom cyklu "Myślenie polityczne dla początkujących". 

Ta książka to bardzo aktualna pomoc w rozeznaniu i przyjęciu własnej przemyślanej postawy wobec otaczającego nas natłoku przeróżnych opcji politycznych, z których każda usiłuje nas przekonać, że jest posiadaczem jedynej racji. Na przykładzie doświadczeń starożytnych ateńskich demokratów, a także twórców rzymskiego prawa dowiadujemy się jak ważny w funkcjonowaniu państwa jest udział w nim każdego obywatela. Tego udziału nie warto i nie należy zaniedbywać i lekce sobie ważyć.

Autorka pobudza myślenie polityczne czytelnika, przekonując za Arystotelesem, że każdy człowiek jest „zwierzęciem politycznym” (zoon politicon), powinien więc posiadać własne przekonania i używać ich w życiu politycznym każdy człowiek jest zdolny i powinien posiadać własne przekonania. Myślenie, badanie, podawanie w wątpliwość, zadawanie pytań. Wszystko to się przydaje, aby nie zostać zmanipulowanym.

Tak swoje dzieło podsumowuje na okładce autorka: „W tej książce przekonuję, iż w towarzystwie życzliwych starożytnych przyjaciół doskonalić swe myślenie polityczne wcale nie jest trudno. Warto dać tę szansę sobie... i nam wszystkim. Obywateli potrzebujemy teraz bardziej niż kiedykolwiek. Idiotów? Tych zawsze mieliśmy pod dostatkiem”.

(opis wydawcy)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawda i sens. Dialektyka – marksizm – komunizm

Iwona Barwicka-Tylek

Iwona Barwicka-Tylek

Ninijesza publikacja ukazała się w 2016 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z opisu Autorki:

W dzisiejszym dyskursie publicznym prawda uległa wręcz cudownemu rozmnożeniu. Każdy rości sobie pretensje do posiadania „swojej” prawdy i domaga się jej uznania (ang. recognition) przez innych. Tym bardziej warto przypominać o niebezpieczeństwach związanych z używaniem i nadużywaniem tego pojęcia. Prawda emancypuje i wyzwala, ale potrafi także niszczyć. Co gorsza, gdzie zbyt dużo prawdy, tam na ogół za mało sensu – a to sprawia, że i prawda sama w takich warunkach z czasem staje się zupełnie bezsensowna. 

O relacji między tymi dwiema ważnymi kategoriami epistemologicznymi, a właściwie o zgubnych skutkach zastępowania sensu prawdą traktuje niniejsza książka. Dlatego wierzę, że zawarte w niej rozważania mają uniwersalną wartość, nawet jeśli bezpośrednim przedmiotem badań są tu koncepcje uważane przez wielu za zamknięty rozdział historii.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 9/2016, zeszyt 2

Z przyjemnością informujemy, że jeden z tegorocznych numerów Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa (9/2016, zeszyt 2) został poświęcony zagadnieniom związanym z historią doktryn politycznych i prawnych, a w jego redakcji udział wzięły również dr I. Barwicka-Tylek oraz dr A. Czarnecka.

W zeszycie znalazły się także artykuły pracowników naszej Katedry  (dr Iwony Barwickiej-Tylek i dr Agnieszki Czarneckiej) oraz doktorantów (mgr Anny Ceglarskiej i mgr Marcina Tomasiewicza).

Więcej informacji oraz teksty artykułów można odnaleźć na stronie czasopisma:

http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2016/Tom-9-Zeszyt-2-2016/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Słownik Historii Doktryn Politycznych, tom 6: T-Ż, z suplementem

Tom 6 zawiera hasła na litery T - Ż, oraz hasła, które z różnych względów nie znalazły się w poprzednich pięciu tomach wydawnictwa. Całość ukazała się nakładem Wydawnictwa Sejmowego i obejmuje sześć tomów: tom I (A-C) z 1997 r., tom II (D-H) z 1999 r., tom III (I-Ł) z 2007 r., tom IV (M-Q) z 2009 r., tom V (R-Ś) z 2012 r. oraz tom VI (T-Ż).

Pracę nad szóstym tomem słownika prowadził zespół specjalistów pod kierunkiem prof. Michała Jaskólskiego i prof. Krystyny Chojnickiej, funkcję sekretarzy redakcji pełnili dr Iwona Barwicka-Tylek i dr Jacek Malczewski, a grono autorów obejmowało najznamienitszych krakowskich historyków idei politycznych, zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia. Prace finansowane były z grantów badawczych.

Słownik historii doktryn politycznych stanowi pierwsze tego rodzaju w polskiej literaturze naukowej wyczerpujące, pogłębione i profesjonalne kompendium wiedzy z zakresu historii idei politycznych. W całościowy i systematyczny sposób prezentuje główne zagadnienia i najważniejsze postacie zachodniej myśli politycznej od czasów starożytnych po współczesność, bardzo szeroko uwzględniając tradycję polską. Publikacja obejmuje około 1200 obszernych haseł, będących w istocie oryginalnym artykułami naukowymi zawierającymi autorską syntezę aktualnego stanu wiedzy i jego interpretację, zaopatrzonymi w pokaźną bibliografię.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Marianna wciąż katolicka?

Agnieszka Czarnecka

Agnieszka Czarnecka

W styczniu 2015 r. nakładem Ośrodka Myśli Politycznej ukazała się książka dr Agnieszki Czarneckiej Marianna wciąż katolicka? ​O rewolucyjności przemian francuskiego społeczeństwa i Kościoła katolickiego przełomu lat 60. i 70 XX w.

Zagadnienie związku między francuskim katolicyzmem a przemianami społecznopolitycznymi lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. nie zostało do tej pory poddane analizie w polskiej literaturze. W opracowaniach naukowych poświęconych współczesnej Francji problematyka religii katolickiej jest właściwie nieobecna. Niniejsza monografia ma ambicję zapełnienia tej pustki. Jaki był stosunek francuskich katolików do protestów Maja ‘68 r., co sądzili o postanowieniach Soboru Watykańskiego II, jacy myśliciele wpływali w największym stopniu na ich ideową tożsamość, jak organizowali się w życiu religijnym, społecznym i politycznym – przedstawiane w książce odpowiedzi na te i wiele innych pytań pozwalają nie tylko poznać miejsce katolicyzmu w V Republice, ale i zrozumieć istotę francuskiej polityczności, wzbudzającej wiele kontrowersji, a wciąż w Polsce słabo znanej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot - metoda - praktyka

red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski

red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski

Ze wstępu:
 
"Oddajemy w ręce Czytelnika tom zawierający efekty namysłu szerokiego i reprezentatywnego grona polskich historyków myśli politycznej i prawnej nad obecną kondycją oraz perspektywami dalszego rozwoju i nauczania tej dyscypliny naukowej – autorefleksji po części krytycznej (a nawet samokrytycznej), niekiedy cierpkiej, ale niepozbawionej swoistej nuty optymizmu i propozycji twórczych rozwiązań, zarówno w zakresie prowadzenia badań, jak i dydaktyki przedmiotu."
 
Monografia składa się z trzech zasadniczych części, wyodrębnienie których podyktowała nam tematyka prac zaproszonych do udziału w niej autorów. Teksty dotyczyły bowiem trzech węzłowych zagadnień: przedmiotu, metodologii i dydaktyki naszej dyscypliny. Krótko mówiąc, chodzi o namysł nad tym: co, jak i dlaczego powinniśmy badać, oraz – a jest to kwestia równie istotna – czego, jak i po co uczyć studentów. Swoje refleksje, uwagi, pomysły i postulaty przedstawiają na stronach tej książki badacze i dydaktycy starszego, średniego i młodszego pokolenia, co pozwoliło uzyskać cenny efekt perspektywy międzygeneracyjnej, a także dostrzec elementy kontynuacji i wciąż zachodzące w obrębie naszej dziedziny przeobrażenia i innowacje. [...]"
 
Monografia wieloautorska ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer w 2015 r.