Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedmioty

Przedmioty prowadzone obecnie przez pracowników Zakładu Doktryn Politycznych i Prawnych

przedmiot podstawowy

Prowadzący: dr hab. Iwona Barwicka-Tylek, dr Jacek Malczewski

Ćwiczenia: dr Anna Ceglarska, dr Marcin Tomasiewicz

Kierunek: Prawo, I - V rok

Semestr: zimowy

Liczba godzin: 45 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń (studia stacjonarne)

28 godzin wykładu + 21 godzin ćwiczeń (studia niestacjonarne)

Sylabus przedmiotu: PDF w aplikacji Sylabus UJ

Przedmiot obejmuje historię głównych nurtów myśli politycznej od starożytności do wieku XX. Z uwagi na specyfikę tej dyscypliny naukowej i jej interdyscyplinarny charakter, zawiera także elementy historii religii i filozofii.

Do najważniejszych poruszanych w ramach przedmiotu zagadnień należą:

 • formy ustrojowe państw starożytnych;
 • okres hellenistyczny (stoicyzm, epikureizm);
 • myśl polityczna starożytnego Rzymu: od republiki do cesarstwa;
 • powstanie i rozwój doktryny chrześcijańskiej (św. Paweł, św. Augustyn, św. Tomasz);
 • myśl polityczna średniowiecza (uniwersalizm cesarski, papalizm);
 • idee odrodzenia: relacja polityki i moralności, doktryna suwerenności, reformacja;
 • szkoła praw natury i jej związki z teorią umowy społecznej;
 • liberalizm contra absolutyzm: zasada podziału władzy, ustrój przedstawicielski, prawa i wolności obywatelskie;
 • pozytywizm i jego wpływ na myśl polityczną;
 • rozwój doktryny liberalnej w XIX w.: liberalizm klasyczny, droga do akceptacji demokracji;
 • narodziny i rozwój konserwatyzmu;
 • narodziny i rozwój socjalizmu;
 • nauczanie społeczne Kościoła katolickiego;
 • autorytaryzm i totalitaryzm – istota zjawiska i jego krytyka;
 • główne kierunki myśli politycznej po II wojnie światowej.

przedmiot specjalizacyjny

Prowadzący: dr hab. Iwona Barwicka-Tylek

Kierunek: Prawo, I - V rok

Semestr: letni

Liczba godzin: 20 - konwersatorium, osobno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Wymaganie zaliczenie kursu z Historii Doktryn Politycznych i Prawnych

Sylabus przedmiotu: PDF w aplikacji Sylabus UJ

 

przedmiot specjalizacyjny w cyklu dwuletnim

Prowadzący: dr hab. Iwona Barwicka Tylek

Kierunek: Prawo

Semestr: letni

Liczba godzin: 20 - konwersatorium, w cyklu dwuletnim, naprzemiennie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Wymaganie zaliczenie kursu z Historii Doktryn Politycznych i Prawnych

Sylabus przedmiotu: PDF w aplikacji Sylabus UJ

administracja, przedmiot fakultatywny

Prowadzący: dr Jacek Malczewski

Kierunek: Administracja, II stopnia

Semestr: zimowy

Liczba godzin: 15 - konwersatorium

Sylabus przedmiotu: PDF w aplikacji Sylabus UJ

przedmiot obligatoryjny PWINM

Prowadzący: dr Jacek Malczewski, dr Marek Stus

Kierunek: Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Semestr: zimowy

Liczba godzin: 30 - wykład

Sylabus przedmiotu: PDF w aplikacji Sylabus UJ